לרכישה בעזרת נציג חייגו: 073-2721110

תקנון

השימוש באתר אינטרנט והאפליקציה זו של אופיר ושות' סוכנות לביטוח (להלן: "אופיר") על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו ("האתר/האפליקציה"), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם ("תנאי השימוש"). השימוש באתר/האפליקציה ייחשב להסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. 

לאופיר זכות בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת, מרגע שהעלית מידע לאתר/לאפליקציה, לעשות במידע שהעלית, כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלה המידע לאתר/לאפליקציה, בכפוף להוראות הסכם זה לרבות הסכמת המשתמש לשימוש במידע הכלולה בהסכם זה.
בהעלאת המידע לאתר/לאפליקציה הנך מוותר על כל טענה או תביעה כנגד אופיר בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות במידע שהעלית לאתר/לאפליקציה, אלא אם מקורה של טענה או תביעה כאמור במעשה או מחדל רשלני של אופיר. אופיר רשאית למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או אשר אותו היא רשאית למסור לאחרים על פי מדיניות של שמירת אבטחה ומיידע ו/או בהתאם לתנאי השימוש בכלל ולהסכמתך לשימוש במידע כמפורט בתנאי השימוש בפרט. 
הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר/באפליקציה, ויהוו בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל פוליסת ביטוח ו/או מוצר ו/או שירות באתר זה, את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אופיר. עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם. גלישה באתר/באפליקציה ו/או קבלת הצעת מחיר למוצר כלשהו המוצעים למכירה בו ו/או רכישתו (מוצר ?לרבות פוליסת ביטוח ו/או שירות אחר), מהווים הסכמה שלך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי והנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר/באפליקציה. בכל מקרה של רכישת מוצר על ידך דרך האתר/האפליקציה, תנאי ההתקשרות עמך יהיו אך ורק על יסוד הנתונים שימסרו לך באמצעות האתר/האפליקציה. לא יהא בכל מצג או מידע אחר הנמסרים שלא בדרך אתר זה, ושלא נמסרו במישרין ובמסגרתו לצורך ההתקשרות ברכישת המוצרים הנרכשים על ידך כדי לחייב את אופיר. 

בנוסף, מובא בתנאי שימוש אלה מידע המיועד לסייע לך להבין את מדיניות אבטחת מאגרי המידע ושמירת הפרטיות של אופיר. 

הגבלת השימוש

המידע המצוי באתר/באפליקציה הינו רכושה הבלעדי של אופיר. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר/באפליקציה זו או לקחת חלק בכל האמור לעיל, למעט שליפת נתונים (Download) לצורך שימוש אישי של המשתמש. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו, או בכל חלק מהם שלא למטרות שלשמן נועדו. 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר/באפליקציה, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר/באפליקציה ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, למטרות אשר לשמן לא נועד האתר וכן לשום מטרה האסורה על פי התנאים וההודעות הכלולים במסמך זה. 

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר/באפליקציה ובתכניו, להעלות לאתר (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר:

     
 • 1. העלולים להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר/באפליקציה
 •    
 • 2. האסורים לפרסום או לשימוש, או המהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, או ביטוי פוגע אחר
 •    
 • 3. העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלול לחייב באחריות משפטית
 •    
 • 4. העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת פרטיות או כל זכות קניינית אחרת
 •    
 • 5. הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת מחשב
 •    
 • 6. הכולל פרסומת מכל סוג שהוא מבלי הסכמה בכתב מוקדמת ומפורשת של אופי

השימוש באתר/באפליקציה

     
 • 1. על מנת לרכוש ביטוח באמצעות האתר/האפליקציה, עליך להכניס את פרטיך האישיים לרבות תארכי יציאה וחזרה, לענות על שאלון בריאות קצר ולראות את סוגי הפוליסות שמוצעות לך בהתאם לאופי נסיעתך ולמצבך הרפואי.לאחר שבחרת את הפוליסה המוצעת לך תוכל באם תרצה לרכוש את אחת מההרחבות האפשריות לסוג הביטוח שרכשת , להכניס כתובת מייל אליה תשלח הפוליסה שרכשת ובשלב הבא להשלים פרטים נוספים כגון  כתובת, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לאחר מילוי הפרטים לרבות התשלום באמצעות כרטיס האשראי תשלח לכתובת המייל שלך הפוליסה שרכשת וקבלה על התשלום . עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת, אופיר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההתקשרות עמך בצורה תקינה.
 •    
 • 2. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 •    
 • 3. במקרה בו לא אושרה הזמנתך על ידי אופיר, ו/או על ידי חברות האשראי, לא תונפק פוליסת ביטוח ובמקביל יהיה עליך ליצור קשר עם מוקד קשרי לקוחות ו/או יצור עימך קשר נציג ממוקד קשרי הלקוחות לצורך השלמת הרכישה ולצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, כי עד לקבלת אישור באופן מפורש להזמנתך ע"י אופיר, בין בעקבות בעיות חיתומיות ובין בעקבות אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, אין לראות בהזנת הנתונים כאילו בוצעה העסקה והכיסוי הביטוחי (הפוליסה) אותה ביקשת לרכוש אינה בתוקף.
 •    
 • 4. מובהר בזאת, כי ההחלטה להשתמש באתר/באפליקציה והאחריות על תוצאות השימוש באתר/באפליקציה הנן עליך בלבד ואופיר, לא תישא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש באתר/באפליקציה, עיכוב בשימוש באתר/באפליקציה או אי יכולת להשתמש באתר/באפליקציה מכל סיבה שהיא.

ביטול התקשרות/הזמנה

הנך רשאי לבטל את תהליך ההזמנה רכישת הביטוח במהלך ביצועה על ידי יציאה מההליך במהלכו עובר למילוי ואישור פרטי כרטיס האשראי על ידך ועובר ללחיצתך על אישור ההזמנה. 

לאחר אישור העסקה תהא רשאי לבטל את רכישת הביטוח בהתאם לכללי המוצר שרכשת המצוינים בפוליסה ובכפוף לכל הוראת דין. 

הגבלת אחריות

תיתכן אפשרות שבאתר/באפליקציה נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שאופיר נוקטת פעולות למנוע תקלות כאמור. מדיניותה המוצהרת של אופיר הנה לתפעל את האתר/האפליקציה, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן. אופיר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס שינויים ושיפורים באתר/באפליקציה, בתוכן האתר/האפליקציה, בשירותים הניתנים באמצעותם, בציוד ו/או בתוכנות הדרושים לשם השימוש באתר/באפליקציה, להפסיק את השימוש באתר/באפליקציה, להגביל את שעות השימוש באתר/באפליקציה . מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, אופיר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת, את מתן השירותים באתר האינטרנט/באפליקציה. אופיר אינה אחראית לנזק, הפסד או אובדן כלשהו שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר/האפליקציה או את הגישה לאתר/לאפליקציה או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר/באפליקציה או בגין טעויות, אי התאמה, אי דיוקים או שיבושים במידע שבאתר/באפליקציה. המשתמש יודע ומסכים כי אופיר אינה יכולה לפקח ולבקר כל מידע והודעה המועלים לאתר/לאפליקציה על ידי משתמשים אחרים וכי היא לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כלשהו כתוצאה משימושו באתר/באפליקציה, במידע ובשירותים המופיעים בהם. 

האתר/האפליקציה ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר/האפליקציה מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS"), בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד אופיר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בהם. השימוש באתר/באפליקציה אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר/באפליקציה לבין מידע המצוי במשרדי אופיר, יהיה המידע המצוי במשרדי אופיר המידע המחייב ואופיר לא תהיה אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה שכזו. ההחלטה להשתמש באתר/באפליקציה והאחריות על תוצאות השימוש בהם הינה על המשתמש בלבד, ואופיר לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר/באפליקציה ותוצאות השימוש בהם, לנכונות המידע שבהם, לעיכוב בשימוש או הפסקת השימוש באתר/באפליקציה, או לאי-יכולת להשתמש בהם מכל סיבה שהיא. 

הפרת הוראות תנאי השימוש

כל שימוש באתר/באפליקציה, בתכניהם ו/או בשירותיהם בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש. מבלי לגרוע בכל סעד העומד לאופיר על פי כל דין, לאופיר שיקול הדעת הבלעדי לערוך, להסיר או לסרב להעלות על האתר/האפליקציה כל הודעה או מידע 
אשר פוגע או מפר תנאי מהסכם זה ולמנוע לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש, ללא כל הודעה מוקדמת. 

שינוי תנאי השימוש באתר

אופיר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש. בכל עת יופיעו באתר תנאי השימוש המעודכנים של אופיר. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות האתר/האפליקציה או באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר אופיר. שימוש באתר/באפליקציה לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה מצדך לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי השימוש. 

קטינים ושאינם אזרחי ישראל

השירות המסופק באתר/באפליקציה אינו מיועד לקטינים ולמי שאינם אזרחי ישראל. 

אפשרויות תשלום

רק מי שהינו בעל כרטיס אשראי מסוג ויזה ו/או דיינרס ו/או אמריקן אקספרס ו/או ישראכרט ישראל, תקפים ושהונפקו בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. 

כתובת דואר אלקטרוני

רק מי שהוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל, רשאים לרכוש השירות באמצעות אתר האינטרנט/האפליקציה. 

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר/באפליקציה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון מספר  073-2721110 , או בדואר לאופיר סוכנות לביטוח , השוטרת 4 רמת גן 5247304

הגבלת הגישה

אופיר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר/לאפליקציה או לחלקים מהם לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת וכן להפסיק את מתן השירותים באתר/באפליקציה או אפשרות השימוש באתר/באפליקציה ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר/האפליקציה ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר/באפליקציה ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר/לאפליקציה ו/או לצורך השימוש בהם. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא אופיר רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים: 
     
 • 1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
 •    
 • 2. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.
 •    
 • 3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באופיר או בפעילות התקינה של האתר/האפליקציה.

מסירת מידע באמצעות האתר/האפליקציה

המשתמש מצהיר כדלקמן:
הנני מאשר כי כל מידע שאמסור באמצעות האתר לאופיר יימסר מרצוני ובהסכמתי המלאה וידוע לי כי מטרת מסירת המידע הינה הפקת פוליסת הביטוח, טיפול בכל העניינים הנלווים, הנובעים מהפקת הפוליסה והקשורים אליה באופיר סוכנות לביטוח. הנני מתיר, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, לאופיר או למי מטעמה, להשתמש בפרטים שמסרתי, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך משלוח דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת (לרבות הודעות מסר קצר (SMS), פקס, או מערכת חיוג אוטומטי. אם וככל שלא ארצה לקבל דברי דואר באמצעות אחת הדרכים האמורות לעיל, ניתנת לי האפשרות לבחור לבקש כי פרטי יוסרו מרשימת התפוצה 

באתר/באפליקציה קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י אופיר: האחד מידע לגבי המשתמשים באתר/באפליקציה על בסיס מצטבר ואנונימי באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך, מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שאופיר מעניקה באמצעות האתר/האפליקציה והשני, מידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באופן רצוני על ידי המשתמשים באתר כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'.אופיר, נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים ולמתן שירותים עבור המשתמשים באתר/באפליקציה ובני משפחותיהם. 

הנני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם כי המידע שייאסף על-ידי אופיר באתר/באפליקציה כמו גם מידע נוסף אודותיי המצוי או שיהיה מצוי בידי אופיר, בין היתר, לשם פנית אופיר אליי לצורך הגשת הצעות והפקת פוליסות /טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון מוצרי הביטוח של אופיר, כדי לאפשר לאופיר להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעתה עשויים לעניין אותי, למטרות עיבודים סטטיסטיים, למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר/האפליקציה ותכניהם וכן לצורך טיפול בתביעות. הנני מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם שימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או מטעמה של אופיר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לאופיר, מרגע המסירה ואופיר תהא רשאית לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. אופיר תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות הדין. אני מסכים שיעשה שימוש במידע כאמור בסעיף זה. 

ידוע לי כי בכל עת אוכל להודיע לכם על ביטול הסכמתי זו באמצעות מייל או דואר רגיל או שיחת טלפון.

קניין רוחני

כל המידע והחומרים המצויים באתר/באפליקציה, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו, קול ואמצעים אחרים המצויים באתר, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכיות קנייניות נוספות. האתר/האפליקציה כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים. השימוש באתר/באפליקציה מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת. אופיר עושה כל שביכולתה כדי לשמור על זכויות הקנין במידע ובחומרים המצויים באתר/באפליקציה. אם הנך סבור שקיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקנים כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לענין. סימני המסחר באתר/באפליקציה (למעט סימנים של מפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של אופיר, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של אופיר בכתב ומראש. 

אבטחה

אופיר עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה אופיר משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט ואימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. אופיר משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר/באפליקציה ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת אופיר באמצעי אבטחה סבירים, אופיר לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. 

כללי

על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט בישראל. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.